คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร

ประธานสหวิทยาเขต

นายอภิเชษฐ์ สุนทรส

รองประธานสหวิทยาเขต

นายสินธ์ สิงห์ศรี

เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนปิยะมหาราชลัย

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

ปิยะมหาราชลัย

ศรีบัวบานวิทยาคม

คำเตยอุปถัมภ์

วังกระแสวิทยาคม

บ้านผึ้งวิทยาคม