คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตคำชะอีหนองสูง


ประธานสหวิทยาเขต


รองประธานสหวิทยาเขต


เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

คำชะอีพิทยาคม

หนองสูงสามัคคีวิทยา

คำชะอีวิทยาคาร

คำบกวิทยาคาร

เหล่าประชาอุทิศ

หนองแวงวิทยาคม

พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์