คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตมุกนิคม

นายสุพจน์ พละพร

ประธานสหวิทยาเขต


รองประธานสหวิทยาเขต


เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์
ประจำสหวิทยาเขต
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
โรงเรียนอุดมวิทย์
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์