คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตแก้วกินรี

ประธานสหวิทยาเขต


รองประธานสหวิทยาเขต


เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม

โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

มุกดาหาร

ผาเทิบวิทยา

โพธิ์ไทรวิทยา

ดงมอนวิทยาคม

ดงเย็นวิทยาคม

นาโสกวิทยาคาร

ผึ่งแดดวิทยาคาร

ดอนตาลวิทยา