เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่

1-การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่_ส่งเสริม_พื้นฐาน_20190313.pdf


2-AutomatedQA_20190313.pdf


กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561.pdf


VDO แนะนำระบบ AQA.pdf3-อ.รังสรรค์-กรอบปฐมวัย และพื้นฐาน รังสรรค์.pdf


3- อ.สุพักตร์ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก_พื้นฐาน.pdf


มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับผ่าน ครม.2ตค61(06-12-61).pdf


ผลงาน สมศ..pdf


แผนที่ รร.ในสังกัด สพม.22 มุกดาหาร - Google My Maps