โครงการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

เป้าหมายโครงการ

  • ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน จำนวน 3 คน

  • ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน

  • ครูผู้สอนวิชาคณิศาสตร์ จำนวน 3 คน

  • ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน

รวมทั้งสิ้น 12 คน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดอุดรธานี