เอกสารประกอบการประชุม ITA2019

25มิย.ตัวชี้วัด ITA Online เตรียมเผยแพร่ พุธเช้า.pdf
ITA2562.pdf
1.ITA Online 2019 Guidebook V.2.pdf
article_20190401071202.pdf
6.Code sheet IIT 2558.pdf

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สพม-22.pdf
สพม-22.xls