ประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค

Post date: Jul 14, 2016 2:41:58 PM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาคขึ้น ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2559 รวม 9 จุด จุดละ 2 วันจำนวน 3302 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ best practice ตามรายละเอียดดังแนบ

คลิกดูรายละเอียด