การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เชิงประจักษ์

Post date: Jul 2, 2016 2:54:59 AM

สพม.22 รับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษฯ และคณะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มี นายทวี ทะนอก รอง ผอ.สพม.22 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 51 โรงเรียน ร่วมต้อนรับและรับการติดตามตามนโยบายฯ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ได้แก่ รร.กุดฉิมวิทยาคม รร.นครพนมวิทยาคม รร.อุเทนพัฒนา