การดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล

Post date: Oct 12, 2016 3:39:17 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงาน DLIT เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดเพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลและดิจิทัล โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http//gg.gg/spm22dlit ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งเอกสารแนบ