การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลและดิจิทัล

Post date: Sep 23, 2016 7:11:59 AM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ประสานขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้ระบบการเรียนการสอน DLTV/DLIT เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลและดิจิทัล ในการจัดสรรอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ แจ้งให้โรงเรียน ดำเนินการดังนี้

๑. กรอกแบบสำรวจ และจัดส่งในรูปแบบ file ผ่าน E-mail : sesao22@esdc.go.th

๒. กรอกแบบสำรวจออนไลน์ ที่ gg.gg/dltv_11

เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ ดำเนินการรวบแบบสำรวจส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และรายงาน สพฐ.ต่อไป