การเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียนฯ"

Post date: Oct 18, 2016 6:15:55 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๒ จึงให้ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒