ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partner in Learning Thailand Forum ๒๐๑๗ กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards ๒๐๑๗”

Post date: Sep 23, 2016 7:20:19 AM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ไมโครชอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดนำเสนอผลงานวิชาการ Partner in Learning Thailland Forum ๒๐๑๗ กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards ๒๐๑๗” ปีที่ ๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูทั่วประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมในชั้นเรียนและขอให้ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนเข้าร่วมประกวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ http//itla2017.eventbrite.com