ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน DLIT

Post date: Oct 31, 2016 5:44:07 PM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงาน ICT/DLITเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลและดิจิทัล ตามวันเวลาและสถานที่ดังนี้ ๑.โรงเรียนในจังหวัดนครพนม วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ สพม.๒๒

๒.โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก้วกินรี

โรงเรียนมุกดาหาร