การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Post date: Jul 2, 2016 3:12:20 AM

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนท์