โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายทวี ทะนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22เป็นประธาน เปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"และมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "ลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยง สร้างงานจิตอาสา พาครอบครัวอบอุ่น หนุนชุมชนเข้มแข็ง" ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันระดับภาคครั้งที่ 14/2559