คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตนาแกวังยาง

นายบรรจง ศรีประเสริฐ

ประธานสหวิทยาเขต

นายธนู เจริญรัตน์

รองประธานสหวิทยาเขต

เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

โรงเรียนนาแกพิทยาคม

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

นาแกสามัคคีวิทยา

นาแกพิทยาคม

พระซองสามัคคีวิทยา

หนองบ่อวิทยานุกูล

หนองโพธิ์พิทยาคม

วังยางวิทยาคม

ธรรมากรวิทยานุกูล