คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์

นายอร่าม คูสกุลรัตน์

ประธานสหวิทยาเขต

นายธงชัย คำชะนะ

รองประธานสหวิทยาเขต

นายวิชาญ เกษเพชร

เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม

โรงเรียนค้อวิทยาคม

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

ดอนเสียวแดงพิทยาคม

ค้อวิทยาคม

นางัวราษฎร์รังสรรค์

อุดมพัฒนศึกษา