คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร

นายชัยนาจ ศิรินุมาศ

ประธานสหวิทยาเขต

นายอาจ ชมภูโคตร

รองประธานสหวิทยาเขต

นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ

เลขานุการสหวิทยาเขต


ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนธาตุพนม

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

ธาตุพนม

เรณูนครวิทยานุกูล

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

นาถ่อนพัฒนา

อุ่มเหม้าประชาสรรค์

โพนแพงพิทยาคม

วัดบึงเหล็กฯ

กุดฉิมวิทยาคม