คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย

นายประหยัด วังวร

ประธานสหวิทยาเขต

นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา

รองประธานสหวิทยาเขต

นายยอดชาย พ่อหลอน

เลขานุการสหวิทยาเขต

ศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โรงเรียนปลาปากวิทยา

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม

นครพนมวิทยาคม

ปลาปากวิทยา

มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

กุตาไก้วิทยาคม

ธรรมโฆษิตวิทยา

โคกสว่างประชาสรรค์

มหาชัยวิทยาคม