คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตภูลังกา

นายสุรพล บุญมีทองอยู่

ประธานสหวิทยาเขต

นายเอกชัย คะษาวงค์

รองประธานสหวิทยาเขต

นายสวาสดิ์ สมประสงค์

เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

โรงเรียนนาทมวิทยา

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม

บ้านแพงพิทยาคม

นาทมวิทยา

หนองแวงวิทยานุกูล

ภูลังกาพิทยาคม

หนองซนพิทยาคม