คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตมุกนิคม

นายสุพจน์ พละพร

ประธานสหวิทยาเขต


รองประธานสหวิทยาเขต


เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์

ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
โรงเรียนอุดมวิทย์
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์