คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสงครามยามอูน

นายเดชา แก้วเชื่อม

ประธานสหวิทยาเขต

นายวัชชิระ ปะทะดี

รองประธานสหวิทยาเขต

นางเฉลียว ชินโณ

เลขานุการสหวิทยาเขต

นางสาวสุวัณลา แวงดาศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนหราษฎร์รังสฤษดิ์

โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา

โรงเรียนสามผงวิทยาคม

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์

หราษฎร์รังสฤษดิ์

สนธิราษฎร์วิทยา

สามผงวิทยาคม

นาเดื่อพิทยาคม

บ้านข่าพิทยาคม

นาคำราษฎร์รังสรรค์