คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสายน้ำโขง

ประธานสหวิทยาเขต


รองประธานสหวิทยาเขต


เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

อุเทนพัฒนา

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

พะทายพิทยาคม

รามราชพิทยาคม

เชียงยืนวิทยา

ไชยบุรีวิทยาคม

ท่าจำปาวิทยา