บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง กลุ่มงาน สหวิทยาเขต กลุ่มสาระ

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564