กิติศักดิ์ โสตาภา kitisak sotapha

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

kitisak@esdc.go.th

095-6567842

ศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล

SEVARUK PAIMLAPCHOTIKUL

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

bobo@esdc.go.th

081-5749853


สิริพร วิลาศรี

SIRIPORN WILASRI

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

siriporn@esdc.go.th

0636296389นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chumnansin@esdc.go.th

นางจีรณินท์ ไชยคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

j.p.chaiya @esdc.go.th


นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์

ศึกษานิเทศก์

moonoi@esdc.go.th


น.ส.สุวัณลา แวงดา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

suw_waa@esdc.go.th


นางสาวดารุณี เหมเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

darunee@esdc.go.th