กิติศักดิ์ โสตาภา

kitisak sotapha

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

kitisak@esdc.go.th 095-2326940

ศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล

SEVARUK PAIMLAPCHOTIKUL

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

bobo@esdc.go.th 081-5749853

สิริพร วิลาศรี

SIRIPORN WILASRI

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

siriporn@esdc.go.th 0636296389

นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chumnansin@esdc.go.th

นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์

ศึกษานิเทศก์

moonoi@esdc.go.th

น.ส.สุวัณลา แวงดา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

suw_waa@esdc.go.th


นางสาวถิรดา โสดา

ศึกษานิเทศก์

นางรุ่งนภา แสนแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นายภูมิภัทร กลางโคตร

ศึกษานิเทศก์

นางกัญจนพร ดอนหล้า

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอรนุช ไตยราช

ศึกษานิเทศก์

นางสาวดารุณี เหมเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

darunee@esdc.go.th