ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศน.กิติศักดิ์  โสตาภา

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

Kitisak Sotapha

kitisak@esdc.go.th

sotapha@gmail.com

kitisaksotapha@hotmail.com

facebook: www.facebook.com/kitisaksotapha

Line ID : hs4fsi

095-6567842 095-2326940 True H

https://sites.google.com/esdc.go.th/sornorti

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/s-kitisak