เอกสารประกอบการอบรม

สพป.สพม.ว941.pdf
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประ.pdf
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาPRESS07.pdf
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง.pdf
โครงการโรงเรียนสุจริตฯ.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร).pdf
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์).pdf
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ.pdf
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.pdf
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12.pdf
ANTI CORRUPTION PLAN 22-02-61.docx
RISK ASSESSMENT REPORT 22-02-61.docx