เอกสารประกอบการอบรม

สพป.สพม.ว941.pdf


แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประ.pdf


คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาPRESS07.pdf


โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง.pdf


โครงการโรงเรียนสุจริตฯ.pdf


ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร).pdf


ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์).pdf


คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ.pdf


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.pdf


สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12.pdf


ANTI CORRUPTION PLAN 22-02-61.docx


RISK ASSESSMENT REPORT 22-02-61.docx